Rozhodce ad hoc
 
  Rozhodčí řízení
  => Zákon 216/94 Sb.
  => Euronovela zákona o rozhodčím řízení 2012 - výklad
  => Rozhodčí doložka
  => Pravidla pro rozhodčí řízení ad hoc
  => Platební řád
  => Sazebník pro ČR
  => Rozhodčí řízení - výklad
  E - mail
  Informace
Platební řád

 

Platební Řád

Náklady rozhodčího Řízení ad hoc

§ 1.

POPLATEK ZA rozhodčí Řízení slouzi ke krytí odměny rozhodce, tajemníka částečnému krytí všeobecných nákladů spojených s rozhodčím řízením.

POPLATEK ZA urychlení rozhodčího Řízení (expresní POPLATEK) slouzi ke krytí nákladů jsem zkráceném případě dělat 30 DNU Po zaplacení stanoveného poplatku podle Hodnoty sporu.

POPLATEK ZA správní náklady slouzi k úhradě administrativních výloh, PROVOZU elektronických prostředků, úhradě nájemného, ​​energií APOD. 

Jiné náklady slouzi ke krytí nákladů na jednání obstarávání důkazů Mimo Šídlo   NRS, na úhradu znalců tlumočníků, případně zahraničních rozhodců.

Vlastní náklady stráň jsou výdaje každé strAnyHost sporu, které vynakládají v Souvislosti s ochranou svých zájmů cestovné, Administrativní výlohy, honoráře právních zástupců APOD.

POPLATEK ZA rozhodčí Řízení v ČR § 21.. Za projednávání sporu o sobě vybírá POPLATEK podle Hodnoty předmětů sporu. POPLATEK JE povinen Zaplatit žalobce pri podání žaloby žalovaný pri podání Vzájemné žaloby Nebo námitky započtení.

2. POPLATEK rozhodce JE určen Orientační sazbou + procentuální sazbou Hodnoty sporu + správními náklady

3. POPLATEK tajemníka JE 30% z poplatku rozhodce, mínus správní náklady, minimálně však 500, - Kč, pokud JE Řízení přítomen.

4. POPLATEK každého rozhodce JE minimálně   1,0 00, - Kč. Nelze-li hodnotu sporu určit, Pak POPLATEK Cini 10.000, - Kč ZA jeden Ukon každého rozhodce.

 

5. Dokud NENÍ POPLATEK ZAPLACEN řádně, žaloba, vzájemná žaloba, SMIR Nebo námitka započtení sobě neprojednává. Neni-li POPLATEK ZAPLACEN Ani dodatečně na základě písemné výzvy jsem lhůtě, kterou Rozhodce k Tomu účelu určí, Řízení o sobě zastaví usnesenín. Na obnova dat z disku Skutečnost Musi byt žalobce PoPr. žalovaný jsem výzvě upozorněn.

6.. POPLATEK SE vypočítává zpravidla v Mene, v Niz JE vyjádřena HODNOTA sporu. Jestliže jsou žalobní nároky uplatněny v různých měnách, určí sobě zpravidla jedna měna pro POPLATEK, ktery MÁ BYT ZAPLACEN.

7. Subjekt se sídlem na území České republiky Platí POPLATEK v českých korunách po případném Provedení příslušného přepočtu. Zahraniční subjekty Platí jsem volně směnitelné Mene podle kurzovního lístku ČNB (kurz devizy střed) platného v. doupěte podání.

8. Vyse poplatku   Bude zvýšena   na dvojnásobek v případě, ze rozhodce ČI tajemník připustí, ABY PRI Řízení bylo používáno listin v cizím jazyce bez předložení úředních překladů těchto listin.

 

9. Vyse poplatku Bude zvýšena   na trojnásobek v případě, ze cele jednání JE Vedeno na základě žádosti stráň v cizím jazyce.

 

10. V případě, ze žalobce vezme podanou žalobu zpět PŘED zahájením rozhodčího Řízení jste Věci stejné, případně pred zasláním výzvy žalovanému přiměřeně podle § 114b Občanského soudního Radu), Nebo PŘED vydáním rozhodnutí, vrací sobě mu 50% odměny rozhodce, pokud Táto Odměna činila nejméně 14.000 , - Kč.

 

11. POPLATEK ZA   stranou sporu   zaviněné   odročení   nařízeného   jednání Cini 1% z   Hodnoty sporu, minimálně však 2 000, - Kč. V případě, Ze hodnotu  sporu  nelze určit,  Cini  POPLATEK   10. 000, - Kč.

 
POPLATEK ZA rozhodčí Řízení v EU,

§ 3


1.. Za projednávání sporu o sobě vybírá POPLATEK podle Hodnoty předmětů sporu. POPLATEK JE povinen Zaplatit žalobce pri podání žaloby žalovaný pri podání Vzájemné žaloby Nebo námitky započtení

 

2. POPLATEK rozhodce JE určen Orientační sazbou + procentuální sazbou Hodnoty sporu + správními náklady

 

3. POPLATEK tajemníka JE 30% z poplatku rozhodce, minimálně však 2.000, - Kč, pokud JE Řízení přítomen.

 

4. POPLATEK každého rozhodce JE minimálně   7.000, - Kč. Nelze-li hodnotu sporu určit, Pak POPLATEK Cini 20.000, - Kč ZA jeden Ukon každého rozhodce.

 

4. Dokud NENÍ POPLATEK ZAPLACEN řádně, žaloba, vzájemná žaloba Nebo námitka započtení sobě neprojednává. Neni-li POPLATEK ZAPLACEN Ani dodatečně na základě písemné výzvy jsem lhůtě, kterou Rozhodce k Tomu účelu určí, Řízení o sobě zastaví. Na obnova dat z disku Skutečnost Musi byt žabce PoPr. žalovaný jsem výzvě upozorněn.

 

5. POPLATEK SE vypočítává zpravidla v Mene, v Niz JE vyjádřena HODNOTA sporu. Jestliže jsou žalobní nároky uplatněny v různých měnách, určí sobě zpravidla jedna měna pro POPLATEK, ktery MÁ BYT ZAPLACEN.

 

6.. Subjekt se sídlem na území České republiky Platí POPLATEK v českých korunách po případném Provedení příslušného přepočtu. Zahraniční subjekty Platí jsem volně směnitelné Mene podle kurzovního lístku ČNB (kurz devizy střed) platného v. doupěte podání.

 

7. Vyse poplatku   Bude zvýšena   na dvojnásobek v případě, ze rozhodce ČI tajemník připustí, ABY PRI Řízení bylo používáno listin v cizím jazyce bez předložení úředních překladů těchto listin.

 

8. Vyse poplatku Bude zvýšena   na trojnásobek v případě, ze cele jednání JE Vedeno na základě žádosti stráň v cizím jazyce.

 

9. V případě, ze žalobce vezme podanou žalobu zpět PŘED zahájením ústního jednání jsem veci stejné, případně pred zasláním výzvy žalovanému přiměřeně podle § 114b Občanského soudního Radu), Nebo PŘED vydáním rozhodnutí, vrací sobě mu 50% odměny rozhodce, pokud Táto Odměna činila nejméně 20.000 , - Kč.

 

10. POPLATEK ZA   stranou sporu   zaviněné   odročení   nařízeného   jednání Cini 0,2% z   Hodnoty sporu, minimálně však 5 000, - Kč. V případě, Ze hodnotu  sporu  nelze určit,  Cini  POPLATEK   20. 000, - Kč.

 

 

POPLATEK ZA rozhodčí a Expresní Řízení

§ 4

1.. Pri požadavku urychleného (expresního Řízení) Hradi navrhovatel zvýšený POPLATEK o 50%.

 

POPLATEK pri Vzájemné žalobě námitce započtení

§ 5

1.. Pri podání Vzájemné žaloby - protižaloby JE strana podávající protižalobu rovněž Povinná Zaplatit POPLATEK podle Hodnoty předmětů sporu správní náklady.

 

2. Pri uplatnění námitky započtení žalovanou stranou JE Povinná pri podání námitky Zaplatit POPLATEK jsem Výši 50% z Hodnoty sporu, a správní náklady, minimálně však 1.500, - Kč.

 

 

 

Zvláłtní náklady rozhodčího Řízení

§ 6
 

1.. Zvláłtní náklady rozhodčího Řízení slouzi ke krytí nákladů vznikajících pri projednávání konkrétních sporů. Zvláštními náklady jsou Hotové výdaje rozhodce vynaložené na cestovné, nocležné, stravné, ZA znalce a tlumočníky. Ke krytí těchto nákladů jsou strAnyHost zpravidla povinny složit přiměřenou zálohu jsem lhůtě stanovené Rozhodcem. Táto povinnost muze byt uložena i jedné stráně, dala-li ke vzniku těchto zvláštních nákladů podnět. V případě nutnosti lze iv průběhu Řízení požádat strAnyHost o zvýšení Zálohy. Dokud pálená Tyto Zálohy nebudou složený, nemusí projednávání sporu pokračovat.

 

2. Ø vyrovnání zvláštních nákladů SE s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu Nebo v usnesení o zastavení Řízení.

 
 

 Vracení poplatků

§ 7


1) Strana, ktera vznáší námitku nepříslušnosti (nedostatku pravomoci) rozhodce, JE Povinná Zaplatit popl. jsem Výši 50% poplatku ZA rozhodčí Řízení podle sazebníku. Neni-li POPLATEK ZAPLACEN Ani v dodatečné lhůtě, k námitce nepříslušnosti sobě nepřihlíží.

2) Bude-li námitce nepříslušnosti vyhověno, rozhodce vrátí Stráně, ktera námitku vznesla, popl., které zaplatila DLE ODST. 1..
 
3) Bude-li námitka nepříslušnosti zamítnuta po ústním jednání PŘED rozhodcem Nebo rozhodčí, POPLATEK zaplacený DLE ODST. 1 stranou, ktera vznesla námitku, sp nevrací. Bude-li zamítnuta bez konání ústního jednání PŘED rozhodcem Nebo rozhodčí, vrátí rozhodce polovinu zaplaceného poplatku.Poplatek ZA správní náklady o sobě nevrací.
 
4) V případě, ze rozhodce z povahy Věci zjistí nemožnost vyřešit žalobu, Nebo protižalobu jsem zkráceném (expresním) termínu, vrátí expresní POPLATEK.
 

5) Vezme-li žalobce Jiz podanou žalobu Nebo protižalobu zpět Drive, nez rozhodce začne spor věcně projednávat, k tomu 30 DNU od podání žaloby, Bude MU POPLATEK vrácen jsem Výši 60% Z uhrazeného poplatku ČI Zálohy,. Pro Platí iu expresního Řízení. POPLATEK ZA správní náklady o sobě nevrací.

6) Vezme-li žalobce Jiz podanou žalobu, Nebo protižalobu zpět v průběhu rozhodčího Řízení Drive, nez rozhodce vydá rozhodčí nález Nebo usnesení jsem Things, po třiceti Denni lhůtě od podání žaloby, Bude mu vráceno 50% zaplaceného rozhodčího poplatku, pokud činil více nez 10 000,-Kč. Chcete-li však neplatí u expresního Řízení, KDE SE v tomto Stadiu Řízení Jiz popl. nevrací. Popl. sobě Tez nevrací u zpětvzetí žaloby Nebo protižaloby po uvedené lhůtě. 7) Vezme-li navrhovatel Jiz Podaný záznam o předběžném projednání Věci PŘED zahájením rozhodčího Řízení (navrh na SMIR) zpět Drive, nez rozhodce začne spor věcně projednávat, k tomu 30 DNU od podání návrhu ČI Záznamů, Bude mu POPLATEK vrácen jsem Výši 50% Z uhrazeného poplatku ČI Zálohy,. Pro Platí iu expresního Řízení. POPLATEK ZA správní náklady o sobě nevrací. Popl. sobě Tez nevrací u zpětvzetí návrhu Nebo Záznamů o předběžném projednání Věci po uvedené lhůtě. 
8) O vrácení rozhodčího poplatku Nebo expresního příplatku rozhoduje rozhodce podle stadií procesů rozhodčího Řízení.
 

9) zálohy na zvláłtní náklady rozhodčího Řízení vyúčtovává rozhodce pri vydání rozhodčího nálezu Nebo usnesení.
 

 

Způsob úhrady si Splatnost poplatků

 § 8
 

1.. Rozhodčí POPLATEK, Expresní příplatek, správní náklady, polatek ZA záznam o předběžném projednání Věci PŘED zahájením rozhodčího Řízení (SMIR) zálohy na zvláłtní náklady rozhodčího Řízení o sobě Platí   v hotovosti Nebo Převodem na dany ucet. Platba poplatků JE identifikována variabilním symbolem JE se současně cislo Jednací, pod kterým JE podání - žaloba, protižaloba, předběžné projednání ČI uplatněná námitka započtení evidována. 

 

2. Kazda Vec, ktera JE předmětem rozhodčího Řízení o sobě provádí Samostatně platbou pod samostatným variabilním symbolem. Vsechny platby, které o sobě uskutečňují ke stejné Things sobě provádí pod stejným variabilním symbolem.

 3. Popl. jsou splatné neprodleně po sdělení variabilního symbolu.
 

4. Popl. jsou zaplacené okamžikem připsání na ucet uvedený v odstavci 1.

 5. Rozhodce v rozhodčím nálezu Nebo usnesení rozhoduje tez o tom, KDO ze stráň uhradí vynaložené náklady rozhodčího Řízení. Zpravidla jsou připsány k Tizi strAnyHost, ktera jsem sporu podlehla.

7. Náklady rozhodčího Řízení, pokud pálená Tyto nejsou uhrazeny dobrovolně, rozhoduje Jiný rozhodce určený DLE volby rozhodce nárokujícího si odměnu, o ostatních o sobě rozhoduje v rámci Řízení rozhodčím nálezem, CI, usnesením. 

 

8. Popl. v hotovosti jsou podloženy příjmovým dokladem, budou uvedený rozhodčím nálezu Nebo usnesení.

 Účinnost

§ 9

 

Tento Platební Řád nabývá účinnosti DNE: 1 ledna 2014

 

 

 
   
Facebook 'Like' Button  
   
Advertisement  
   
Dnes již byli 1 visitors (2 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=