Rozhodce ad hoc
 
  Rozhodčí řízení
  => Zákon 216/94 Sb.
  => Euronovela zákona o rozhodčím řízení 2012 - výklad
  => Rozhodčí doložka
  => Pravidla pro rozhodčí řízení ad hoc
  => Platební řád
  => Sazebník pro ČR
  => Rozhodčí řízení - výklad
  E - mail
  Informace
Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka pro rozhodce ad hoc

 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že všechny případné spory, vzniklé mezi nimi z právních vztahů, založených touto smlouvou (dále jen „Smlouva“), nebo v souvislosti s ní, včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících, otázek právní platnosti tohoto právního vztahu, jakož i otázek i práv s těmito právy souvisejícími, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení ad hoc s vyloučením pravomoci obecných soudů, jak umožňuje zákon č. 216/1994 Sb. a euronovela 19/2012 o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, budou projednány a rozhodnuty v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem ad hoc Danem Zabadalem, nar. 11.04.1956 , který je zapsán u Nezávislého rozhodčího soudu ČR z.s. (dále jen „NRS“) se sídlem Ruská 145/29, 417 03 Dubí - Pozorka, adresou pro doručování je sídlo NRS. Pro případ, že Dan Zabadal nepřijme funkci rozhodce, funkce se vzdá nebo ji nebude moci z jiného důvodu vykonávat, rozhodne spor podle týchž pravidel jako jediný rozhodce ad hoc Pavel Matys, nar. 4.5.1949,(dále jen „Rozhodce“) nebo jiný rozhodce jmenovaný orgánem pro jmenování. Protistrana má právo si zvolit svého rozhodce ad hoc a tuto skutečnost písemně oznámit nejpozději ve vyjádření k žalobě. V takovém případě se rozhodci dohodnou na třetím rozhodci, který bude ustanoven předsedou senátu. Strany tímto pověřují rozhodce k rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti. Řízení se zahajuje doručením žaloby, přičemž podmínkou projednání je zaplacení poplatku žalobcem za rozhodčí řízení. Podání žaloby má tytéž právní účinky, jako kdyby ve věci byla podána žaloba u soudu. Rozhodčí řízení bude probíhat na základě písemných podkladů a vyjádření předaných účastníky řízení. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, jemuž zašle stejnopis žaloby k vyjádření s požadavkem, aby se k žalobě do 7 dnů vyjádřil a případně doložil důkazy, jichž se dovolává a s upozorněním, že jinak jsou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Účastníci sporu jsou povinni označit veškeré důkazy k prokázání svých tvrzení. Ústní jednání bude nařízeno jen v případě, bude-li to rozhodce považovat za nezbytné, přičemž o místě jeho konání rozhodce písemně vyrozumí účastníky řízení nejméně 15 dnů předem. Rozhodnutí (rozhodčí nález) nabývá právní moci doručením. Smluvní strany se zavazují podřídit se rozhodnutí vydanému v tomto rozhodčím řízení s tím, že pro ně bude konečné a závazné. Nebude-li povinnost uložená rozhodnutím splněna dobrovolně, marným uplynutím lhůty k dobrovolnému plnění se rozhodnutí stane vykonatelným a je na jeho základě možné zahájit řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekuci. Rozhodce provádí činnost rozhodce za úplatu. Náklady rozhodčího řízení jdou k tíži toho účastníka, kterému je to uloženo konečným rozhodnutím rozhodce, a to podle zásad zavinění. Poplatek za rozhodčí řízení je stanoven dle hodnoty sporu a sazebník je publikován nawww.nrscr.cz.tl, se kterými se strany před podpisem této smlouvy seznámily a vyslovily výslovný souhlas s tím, že podle těchto pravidel platných v době zahájení rozhodčího řízení bude v řízení postupováno ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1, zákona č. 216/1994 Sb.Výše poplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Uvedené částky jsou uvedeny s DPH
Pro doručování platí tyto zásady : Písemnosti se doručují na adresu žalované strany, uvedené v této Smlouvě, nesdělí-li tato strana písemně adresu jinou, k čemuž se zavazuje, pokud chce, aby jí na tuto adresu byly písemnosti doručovány. V případě, že žalovaná strana tuto svojí povinnost nesplní a zdržuje se na jiné adrese, budou v rozhodčím řízení písemnosti doručovány na žalobci známou adresu a žalovaná strana bere na vědomí, že se tak děje s účinky pro rozhodčí řízení rozhodnými, jako by se na této adrese zdržovala. Rozhodce může účastníkům řízení rozhodnutí doručit též osobně. Při doručování poštou straně sporu, jež nebyla zastižena, ačkoliv se v místě doručování zdržuje, se použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemností do vlastních rukou, přičemž opětovné doručování se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl


Tato rozhodčí doložka není určena pro spotřebitelské smlouvy

 
   
Facebook 'Like' Button  
   
Advertisement  
   
Dnes již byli 1 visitors (1 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=